yhtenäispatentti & yhdistetty patenttituomioistuin

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) väliaikaisen soveltamisen kausi alkoi vihdoin vuosikymmeniä kestäneiden keskusteluiden ja vuosien viivästyksien jälkeen tammikuussa 2022. Menossa on siis viimeinen loppukiri, jotta tuomioistuin voi aloittaa toimintansa. Euroopan Patenttivirasto aloittaa yhtenäispatenttien (Unitary Patent, UP) myöntämisen, kun tuomioistuin avaa ovensa, todennäköisesti vuoden 2022 lopussa tai vuoden 2023 alussa.

Yhtenäispatentti on uudenlainen eurooppapatentti, jolla on yhtenäinen suoja useassa EU-maassa. Yhdistetty patenttituomioistuin on uusi Euroopan patenttituomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta yhtenäispatenttien osalta, ja lähtökohtaisesti myös eurooppapatenttien osalta.

Berggren on täyden palvelun IPR-talo, jossa kokeneet patenttiasiamiehet ja riitojen ratkaisuun erikoistuneet lakimiehet ovat saman katon alla. Siten pystymme Berggrenillä tehokkaasti auttamaan asiakkaitamme sekä keksintöjen suojaamisessa että patenttioikeuksien hyödyntämisessä ja täytäntöönpanossa Euroopassa uuden UP-järjestelmän mukaisesti.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan käynnistymisen lähestyessä hakijoiden tulee päättää osallistumisesta UP-järjestelmään, jättäytymisestä toistaiseksi sen ulkopuolelle (ns. opt-out) tai mahdollisesta muusta soveltuvasta toimintatavasta. Patenttiasiamiehemme ja lakimiehemme ovat aina valmiita keskustelemaan UP-strategiasta, uuden järjestelmän käytännön vaikutuksista tai muista ajankohtaisista kysymyksistä.

Aikajana ja tarkistuslista

 

Yhtenäispatenttijärjestelmän käyttöönoton lähestyessä nopeasti on tärkeää, että patentinhakijat ja -haltijat ymmärtävät aikataulun ja lähikuukausien aikana tarvittavat päätökset sekä näiden päätösten kauaskantoiset vaikutukset.

Aikajanallamme on kätevästi esitetty keskeiset seikat, jotka tulisi ottaa huomioon ennen kuin yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan käyttöön ja yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintansa.

 

 

Yhtenäispatenttiopas

Johdanto

Yhtenäispatentti on yksittäinen patentti, joka on voimassa useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä järjestelmään osallistuu kuusitoista EU:n jäsenvaltiota, ja seitsemästoista jäsenvaltio, Saksa, liittyy järjestelmään ennen yhtenäispatentin käyttöönottoa.

Yhtenäispatentin avulla voidaan estää kolmansien osapuolten tekemät loukkaavat toimet kaikissa järjestelmään osallistuvissa maissa. Toisaalta todettaessa yhtenäispatentti pätemättömäksi, sen kumoaminen tulee voimaan kaikissa osallistuvissa maissa. Tämä poikkeaa nykyisestä eurooppapatenttijärjestelmästä, jossa myönnetystä eurooppapatentista tulee täysin erillisten kansallisten oikeuksien ”nippu”.

Yhtenäispatentti ei korvaa nykyistä eurooppapatenttijärjestelmää, vaan se on uusi vaihtoehto osana nykyistä järjestelmää. Yhtenäispatentti voi siten muodostaa osan patenttien nipusta, johon kuuluu lisäksi kansallisia patentteja sellaisissa maissa, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita, kuten Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi, tai jotka eivät tällä hetkellä ole mukana järjestelmässä.

Tämänhetkinen tila

Yhtenäispatentteja ei vielä voida myöntää, mutta uusia yhtenäispatentteja ja yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan järjestelmän suunniteltu aloituspäivä on 1.4.2023.

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on uusi eurooppalainen tuomioistuin, jolla on yhtenäispatentteja koskeva toimivalta, ja se eteni väliaikaiseen soveltamisvaiheeseen tammikuussa 2022. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän toiminnan aloittamiseen vaadittavat toimenpiteet, kuten tuomareiden ja muun henkilöstön palkkaaminen, voidaan nyt toteuttaa.

Seuraava vaihe, yhtenäispatenttijärjestelmän käynnistämisen lopullinen lähtölaskenta, alkaa, kun Saksa ottaa virallisen askeleen tallettamalla ratifiointinsa UPCA:sta (sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta) Eurooppa-neuvostoon. Tässä vaiheessa osa jäljempänä kuvatuista siirtymäsäännöksistä tulee voimaan. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 joulukuussa.

UPC_timeline_2022

 

Maantieteellinen laajuus

Yhtenäispatenttijärjestelmään osallistuvat EU:n jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä seuraavat:

UPC kuvio2

Saksa ei ole vielä virallisesti liittynyt järjestelmään, mutta tulee liittymään siihen ennen yhtenäispatenttijärjestelmän käyttöönottoa, jolloin osallistuvia maita on yhteensä seitsemäntoista.

Yhtenäispatentilla on vaikutus niissä maissa, jotka ovat mukana järjestelmässä yhtenäispatentin rekisteröintipäivänä, joten vaikka osallistuvien jäsenvaltioiden määrä todennäköisesti kasvaa, olemassa olevien yhtenäispatenttien maantieteellinen kattavuus ei kasva.

Kaikki EU:n nykyiset jäsenvaltiot Espanjaa, Kroatiaa ja Puolaa lukuun ottamatta ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta ja voivat siten liittyä yhtenäispatenttijärjestelmään sopimuksen ratifioimalla.

Tämänhetkiset järjestelmässä mukana olevat EU-jäsenvaltiot, järjestelmään kuulumattomat EU-jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset valtiot ovat nähtävissä EPO:n verkkosivuilla olevalla kartalla.

Yhtenäispatentin myöntäminen

Euroopan patenttivirasto (EPO) myöntää yhtenäispatentit eurooppapatenttien normaalin tutkimus- ja myöntämismenettelyn jälkeen. Kun järjestelmä on otettu käyttöön, Euroopan patenttivirastolle voidaan esittää yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö kuukauden kuluessa eurooppapatentin myöntämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtenäispatentin hakeminen voidaan nähdä uutena vaihtoehtona osana nykyistä kansallista validointiprosessia.

Vähintään kuusi vuotta kestävän siirtymäkauden aikana, jota voidaan pidentää 12 vuoteen, on eurooppapatentin patenttijulkaisusta toimitettava täydellinen käännös. Jos patentin käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on ollut ranska tai saksa, julkaisu on käännettävä englanniksi. Jos patentin käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa on ollut englanti, julkaisu voidaan kääntää mille tahansa muulle EU:n jäsenvaltion viralliselle kielelle.

UPC kuvio3

Kustannukset

Yhtenäispatenteista peritään vuosimaksuja samalla tavalla kuin nykyisistä kansallisista oikeuksistakin, jotka niillä voidaan korvata. Vuosimaksujen määrä on suurin piirtein sama kuin yhteenlasketut vuosimaksukustannukset niissä neljässä maassa (Saksa, Ranska, Alankomaat ja Italia), joissa validoidaan eniten patentteja. Tämän vuoksi yhtenäispatentista maksettavat vuosimaksut ovat todennäköisesti alhaisemmat siinä tapauksessa, että patentinhaltija olisi muutoin validoinut eurooppapatenttinsa viidessä tai useammassa osallistuvassa maassa.

UPC kuvio4

Vaikka yhtenäispatentin vuosimaksuihin liittyykin näennäisiä kustannussäästöjä, yhtenäispatentti valitessa vuosimaksuja ei ole mahdollista keventää luopumalla joistakin kansallisista oikeuksista ja jättämällä toisia voimaan. Yhtenäispatentin vuosimaksut ovat itsessään yhtenäisiä, ja ne on vahvistettu kiinteälle tasolle, joka perustuu ainoastaan hakemuksen tekemispäivästä kuluneeseen aikaan, eikä niiden maiden lukumäärään, joissa tarvitaan jatkuvaa suojaa. Jos näennäisesti alhaisempi vuosimaksu on ensisijainen syy hakea yhtenäispatenttia, on syytä pohtia tarkkaan, ovatko kokonaiskustannukset todella alhaisemmat vai eivät.

Siirtymäkauden jälkeen ei yhtenäispatentteja varten tarvitse jättää minkäänlaisia eurooppapatentin patenttijulkaisun käännöksiä, mutta siirtymäkauden aikana julkaisut on vielä käännettävä kokonaisuudessaan. Tämä eroaa selvästi nykyisestä kansallisesta patenttivalidointijärjestelmästä, jossa julkaisu tai sen osat on eri maissa mahdollisesti käännettävä paikallisille kielille. Monissa tapauksissa yhtenäispatentin hankkimisen kustannukset ovat näin ollen todennäköisesti huomattavasti alhaisemmat kuin kansallisen validoinnin kustannukset. Laskelma riippuu kuitenkin siitä, mitkä maat valitaan kansalliseen validointiin yhtenäispatentin ulkopuolella, sillä monet maat, kuten Ranska ja Saksa, eivät vaadi käännösten toimittamista osana perinteistä kansallista validointiprosessia.

Siirtymäsäännökset

Alkuvaiheen (Sunrise period) aikana, jonka odotetaan alkavan kolme kuukautta ennen uuden yhtenäispatenttijärjestelmän virallista käyttöönottoa, on mahdollista esittää varhainen yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö (early request for unitary effect) Euroopan patenttivirastolle. Varhainen pyyntö on esitettävä tiedonannon jälkeen, jossa todetaan, että Euroopan patenttivirasto aikoo myöntää patentin, mutta ennen kuin myönnettävän patentin teksti on hyväksytty. Tällöin Euroopan patenttivirasto lykkää eurooppapatentin myöntämistä, kunnes yhtenäispatenttijärjestelmä, joka mahdollistaa yhtenäispatentin myöntämisen, on virallisesti otettu käyttöön.

Toistaiseksi eurooppapatentin myöntämistä voi myöntämismenettelyä pitkittämällä lykätä siihen asti, kunnes on mahdollista esittää (varhainen) yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö. Myönnettävän tekstin hyväksymistä pitäisi olla suhteellisen yksinkertaista lykätä niin pitkään, että ainakin 12 kuukautta on kulunut siitä, kun tiedonanto Euroopan patenttiviraston myöntämisaikomuksesta annettiin ensimmäisen kerran. Tämän pitäisi myös olla tarpeeksi pitkä aika alkuvaiheen saavuttamiseen, jolloin varhainen pyyntö yhtenäisestä vaikutuksesta voidaan esittää.

Kuten edellä mainittiin, vähintään kuusi vuotta kestävän siirtymäkauden aikana eurooppapatentin patenttijulkaisusta on toimitettava täydellinen käännös. Jos hakemuksen käsittelykielenä Euroopan patenttivirastossa oli ranska tai saksa, julkaisu on käännettävä englanniksi. Jos hakemuksen käsittelykielenä oli englanti, julkaisu voidaan kääntää mille tahansa muulle EU:n jäsenvaltion viralliselle kielelle. Pk-yrityksille, voittoa tavoittelemattomille järjestöille, yliopistoille, julkisille tutkimusorganisaatioille ja yksittäisille hakijoille on olemassa korvausjärjestelmä, jonka avulla voidaan kattaa käännöskustannukset osittain tai kokonaan 500 euroon asti. Järjestelmää voivat hyödyntää patentinhaltijat, jotka asuvat tai pitävät pääasiallista toimipaikkaansa jossakin EU:n jäsenvaltiossa ja ovat jättäneet eurooppapatenttihakemuksen jollakin muulla EU:n virallisella kielellä kuin englanti, ranska tai saksa.

Eurooppapatenttihakemuksen jättämisestä muulla kuin englannin, ranskan tai saksan kielellä voi siis olla jonkin verran hyötyä, mutta hyötyä kannattaa punnita tarkkaan mahdollisten käännösvirheiden kannalta, sillä ne voivat vaikuttaa myönnetyn patentin laajuuteen tai pätevyyteen.

Edut ja haitat

Yhtenäispatenttiin ja yhdistettyyn patenttituomioistuimeen (UPC), jolla on yksinomainen toimivalta yhtenäispatenttiin liittyvissä loukkauksissa ja pätemättömyyskiistoissa, liittyy monia mahdollisia etuja ja haittoja.

Vaikka yhtenäispatentteihin liittyvät kustannukset saattavat vaikuttaa pääosin suotuisilta verrattuna suuriin kansallisten patenttien nippuihin, todellista etua punnittaessa on otettava huomioon, että yhtenäispatenttien vuosimaksuissa on vähemmän joustavuutta ja että yksittäisistä kansallisista patenteista todennäköisesti luovuttaisiin myöhemmin, kun vuosimaksut nousevat jyrkästi.

Yhdistetty patenttituomioistuin on ainoa foorumi, jossa käsitellään yhtenäispatenttien täytäntöönpanoon ja kumoamiseen liittyviä kanteita. Tuomioistuimen tekemät päätökset tulevat voimaan kaikissa osallistuvissa maissa, jotka yhtenäispatentti kattaa. Keskitetty foorumi voi auttaa välttämään rinnakkaisia oikeudenkäyntejä monissa EU:n suurimmissa jäsenvaltioissa ja siten välttämään oikeudenkäyntikulujen moninkertaistumista rinnakkaisten oikeudenkäyntien yhteydessä. Kun kuitenkin otetaan huomioon sekä keskitetyn täytäntöönpanon että keskitetyn kumoamisen laajempi soveltamisala, yhdistetyssä patenttituomioistuimessa nostettuun kanteeseen liittyvät kustannukset voivat hyvinkin olla korkeammat kuin missään yksittäisessä kansallisessa tuomioistuimessa. Lisäksi myönnetyn patentin keskitetty kumoaminen on merkittävä riski patentinhaltijoille.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan alkuvaiheessa tuomioistuimen toiminnasta ei vielä ole takeita, joten tapausten lopputulokset voivat olla varsin arvaamattomia. Yhdistetty patenttituomioistuin kuitenkin varmasti houkuttelee monia päteviä teknisiä tuomareita ja tarjoaa suhteellisen nopean menettelyn, joten pitkällä aikavälillä tuomioistuin on todennäköisesti luotettava ja johdonmukainen.

Yhtenäispatenttijärjestelmän yleiseen laillisuuteen EU:n ja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön puitteissa liittyy vielä ratkaisemattomia kysymyksiä, kuten kysymykset, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan poistumiseen yhtenäispatenttijärjestelmästä sen erotessa EU:sta. Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että mikään näistä kysymyksistä kokonaan suistaisi yhtenäispatenttijärjestelmän raiteiltaan tai aiheuttaisi sen romahtamisen, mutta jos tällaisen lopputuloksen pienikin mahdollisuus on olemassa, sen seuraukset ja siihen liittyvät riskit ovat tuntemattomia.

Ota yhteyttä

Nielsen_500px

Michael

Nielsen

Julin_300px

Suvi

Julin

Antti-Leinonen_neliö

Antti

Leinonen

Ajankohtaista

Berggren_UPC-header_1 (002)
17.10.2022 | Michael Nielsen
Uuden yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomalaisten yritysten on entistä tärkeämpää osallistua aktiivisesti patenttijärjestelmään

Uusi yhtenäispatenttijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toiminnanvapauteen niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhtenäispatenttijärjestelmän käyttöönoton myötä Suomessa tulee olemaan voimassa paljon nykyistä enemmän erityisesti ulkomaalaisomistuksessa olevia patentteja.

Berggren_blogikuva_Ratkaisu (002)
18.03.2022 | Michael Nielsen
Euroopan yhdistetty patenttituomioistuin voi koskea pian sinunkin eurooppapatenttiasi

Yhdistetty patenttituomioistuin on uusi tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteinen tuomioistuin, jonka toimivalta kattaa uutta yhtenäispatenttia sekä olemassa olevia eurooppapatentteja koskevat loukkaus- ja mitätöintikanteet jopa kahdessakymmenessäviidessä EU:n jäsenvaltiossa.

Berggren_blogikuva_yleinen_3
18.03.2022 | Michael Nielsen
Epäsuhtainen oikeuksien sammuminen jatkuu Ison-Britannian ylläpitäessä Brexitin jälkeistä, ETA:n laajuista teollis- ja tekijänoikeuksien sammumista

Brexitin jälkeen Iso-Britannia jätti sekä EU:n sisämarkkinat että Euroopan talousalueen (ETA) markkinat. Tämä tarjosi Isolle-Britannialle tilaisuuden muuttaa teollis- ja tekijänoikeuksien sammumismenettelyään.

Ota yhteyttä

Sytymme ideoistasi tänään ja huomenna.