Yhtenäispatentti & yhdistetty patenttituomioistuin

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) väliaikaisen soveltamisen kausi alkoi vihdoin vuosikymmeniä kestäneiden keskusteluiden ja vuosien viivästyksien jälkeen tammikuussa 2022. Menossa on siis viimeinen loppukiri, jotta tuomioistuin voi aloittaa toimintansa. Tuomioistuin aloittaa toimintansa 1. kesäkuuta 2023. Samana päivänä Euroopan patenttivirasto alkaa myöntää yhtenäispatentteja.

Yhtenäispatentti (unitary patent, UP) on uudenlainen eurooppapatentti, jolla on yhtenäinen suoja useassa EU-maassa. Yhdistetty patenttituomioistuin on uusi Euroopan patenttituomioistuin, jolla on yksinomainen toimivalta yhtenäispatenttien osalta ja lähtökohtaisesti myös eurooppapatenttien osalta.

Berggren on täyden palvelun IPR-talo, jossa kokeneet patenttiasiamiehet ja riitojen ratkaisuun erikoistuneet lakimiehet ovat saman katon alla. Siten pystymme Berggrenillä tehokkaasti auttamaan asiakkaitamme sekä keksintöjen suojaamisessa että patenttioikeuksien hyödyntämisessä ja täytäntöönpanossa Euroopassa uuden UP-järjestelmän mukaisesti.

Yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan käynnistymisen lähestyessä hakijoiden tulee päättää osallistumisesta UP-järjestelmään, jättäytymisestä toistaiseksi sen ulkopuolelle (ns. opt-out) tai mahdollisesta muusta soveltuvasta toimintatavasta. Patenttiasiamiehemme ja lakimiehemme ovat aina valmiita keskustelemaan UP-strategiasta, uuden järjestelmän käytännön vaikutuksista tai muista ajankohtaisista kysymyksistä.

UP-kustannussimulaattori

Vaikka on otettava huomioon useita tekijöitä päätettäessä yhtenäispatentin ja ”perinteisen” kansallisen voimaansaattamisen välillä, yksi merkittävimmistä tekijöistä on kunkin vaihtoehdon suhteelliset kustannukset.

Saatte paremman käsityksen uuden yhtenäispatentin kustannuksista verrattuna perinteiseen kansalliseen voimaansaattamiseen käyttämällä UP-kustannussimulaattoriamme. Sen avulla näette, kuinka yhtenäispatentin tai perinteisen eurooppapatentin kansallisen voimaansaattamisen valinta vaikuttaa patentin senhetkisiin ja koko elinkaaren kustannuksiin, sekä myöntämisvaiheen kustannuksien että vuosimaksujen osalta.

Aikajana ja tarkistuslista

Yhtenäispatenttijärjestelmän käyttöönoton lähestyessä nopeasti on tärkeää, että patentinhakijat ja -haltijat ymmärtävät aikataulun ja lähikuukausien aikana tarvittavat päätökset sekä näiden päätösten kauaskantoiset vaikutukset.

Aikajanallamme on kätevästi esitetty keskeiset seikat, jotka tulisi ottaa huomioon ennen kuin yhtenäispatenttijärjestelmä otetaan käyttöön ja yhdistetty patenttituomioistuin aloittaa toimintansa.

 

 

Yhtenäispatenttiopas

Johdanto

Yhtenäispatentti on yksi ainoa patentti, joka on voimassa useissa EU-jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä järjestelmään osallistuu 17 EU-jäsenvaltiota, mm. Saksa, Ranska, Alankomaat, Suomi ja Ruotsi. Tulevina vuosina ja kuukausia järjestelmään odotetaan liittyvän lisää EU-maita.

Yhtenäispatentin avulla voidaan estää kolmansia osapuolia loukkaamasta patenttisuojaa kaikissa järjestelmään osallistuvissa maissa. Vastaavasti jos yhtenäispatentti todetaan pätemättömäksi, sen kumoaminen on voimassa kaikissa näissä maissa. Tältä osin järjestelmä eroaa olemassa olevasta eurooppapatenttijärjestelmästä, jossa myönnetty eurooppapatentti muuntuu kokonaan erillisten kansallisten oikeuksien "perheeksi".

Yhtenäispatentti ei korvaa olemassa olevaa eurooppapatenttijärjestelmää, vaan se on uusi vaihtoehto osana olemassa olevaa järjestelmää ja voi sinänsä muodostaa osan patenttiperhettä, johon kuuluu kansallisia patentteja maissa, jotka eivät joko ole EU-jäsenvaltioita, kuten Iso-Britannia ja Sveitsi, tai ovat EU-jäsenvaltioita, jotka eivät tällä hetkellä osallistu järjestelmään.

Tämänhetkinen tila

Euroopan patenttiviraston väliaikaisen soveltamisen kausi alkoi 1. tammikuuta 2023, ja yhtenäispatentin käyttöönoton alkuvaihe alkoi 1. maaliskuuta 2023. Uuden järjestelmän toiminta alkaa täysimääräisesti 1. kesäkuuta 2023.

 

 

Maantieteellinen laajuus

Yhtenäispatentti tulee voimaan niissä maissa, jotka ovat mukana järjestelmässä yhtenäispatentin rekisteröintihetkellä, joten vaikka järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden lukumäärä todennäköisesti tulee kasvamaan, rekisteröityjen yhtenäispatenttien maantieteellinen laajuus ei kasva.

Kaikkien nykyisten EU-jäsenvaltioiden odotetaan liittyvän UP-järjestelmään tulevina kuukausina ja vuosina, lukuun ottamatta Espanjaa, Kroatiaa ja Puolaa.

Tämänhetkiset järjestelmässä mukana olevat EU-jäsenvaltiot, järjestelmään kuulumattomat EU-jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset valtiot ovat nähtävissä EPO:n verkkosivuilla olevalla kartalla.

Yhtenäispatentin myöntäminen

Yhtenäispatentteja myönnetään Euroopan patenttivirastossa (EPO) normaalin eurooppapatenttien tutkimis- ja myöntöprosessin jälkeen. Tämä tehdään tekemällä Euroopan virastoon "yhtenäistä vaikutusta koskeva pyyntö" kuukauden kuluessa eurooppapatentin myöntämisestä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yhtenäispatentin saamisprosessi voidaan nähdä uutena vaihtoehtona, joka on osa olemassa olevaa kansallista voimaansaattamisprosessia.

Siirtymäkauden aikana, joka on vähintään kuusi vuotta ja jota saatetaan pidentää jopa 12 vuoteen, on virastoon toimitettava koko eurooppapatentin käännös. Jos hakemuksen käsittelykieli Euroopan virastossa on ollut ranska tai saksa, koko teksti on käännettävä englanniksi. Jos hakemuksen käsittelykieli Euroopan virastossa on ollut englanti, niin koko teksti voidaan kääntää jonkin EU-jäsenvaltion mille tahansa viralliselle kielelle.

UPC kuvio3

Kustannukset

Yhtenäispatenteista maksetaan vuosimaksuja samoin kuin niistä olemassa olevista kansallisista patenteista, joita ne saattavat korvata. Vuosimaksujen suuruus on suurin piirtein samaa luokkaa kuin vuosimaksujen summa neljän yleisimmän voimaansaattamismaan osalta: Saksa, Ranska, Alankomaat ja Italia. Näin ollen yhtenäispatentista maksettavat vuosimaksut ovat todennäköisesti pienemmät kuin vuosimaksut, joita patentinhaltija maksaisi, jos eurooppapatentti olisi saatettu voimaan viidessä tai useammassa osallistuvassa maassa ilman tätä järjestelmää.

UPC kuvio4

Yhtenäispatentin vuosimaksuihin liittyvistä ilmeisistä kustannussäästöistä huolimatta on huomattava, että jos yhtenäispatentti rekisteröidään, ei ole mahdollista pienentää vuosimaksukuormaa jättämällä pois joitakin kansallisia oikeuksia ja jättämällä jotkin voimaan. Yhtenäispatentin vuosimaksut ovat itsessään yhtenäiset, ne on asetettu kiinteälle tasolle, joka perustuu vain vuosiin hakemuksen tekemisestä eikä niiden maiden lukumäärään, joissa suojaa halutaan jatkaa. Jos yhtenäispatentin saamisen ensisijaisena motiivina on oletettavasti pienempi vuosimaksu, on siis huolellisesti harkittava, onko kokonaiskustannus todella pienempi.

Siirtymäkauden jälkeen, jonka aikana tarvitaan eurooppapatentin koko tekstin käännös, ei tarvitse toimittaa mitään käännöksiä yhtenäispatentin saamiseksi. Tämä on jyrkkä vastakohta nykyiselle järjestelmälle, jossa eurooppapatentti saatetaan voimaan kansallisesti ja eri maissa saatetaan tarvita koko tekstin tai sen osien käännöksiä paikallisille kielille. Monissa tapauksissa yhtenäispatentin saamisen kustannus on kansallisiin voimaansaattamisiin verrattuna todennäköisesti huomattavasti pienempi. Laskelma riippuu kuitenkin siitä, mitkä maat valittaisiin kansalliseen voimaansaattamiseen ilman yhtenäispatentti, sillä monet maat, kuten Ranska ja Saksa, eivät vaadi käännöstä toimitettavaksi osana perinteistä kansallista voimaansaattamisprosessia.

Jos haluatte paremman käsityksen yhtenäispatentin kustannuksista verrattuna kansalliseen voimaansaattamiseen, voitte kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita käyttämällä UP-kustannussimulaattoriamme.

Siirtymäsäännökset

1.1.2023 alkaen on ollut mahdollista tehdä Euroopan patenttivirastoon yhtenäistä vaikutusta koskevia pyyntöjä ja viivyttää eurooppapatenttien myöntämistä 1.6.2023 saakka, jotta voidaan saada yhtenäispatentti.

Lisäksi ainakin kuuden vuoden siirtymäkauden aikana on toimitettava koko eurooppapatentin käännös. Jos hakemuksen käsittelykieli Euroopan virastossa on ollut ranska tai englanti, koko teksti on käännettävä englanniksi. Jos hakemuksen käsittelykieli Euroopan virastossa on ollut englanti, niin koko teksti voidaan kääntää jonkin EU-jäsenvaltion mille tahansa viralliselle kielelle.

Käytännössä voi olla mahdollista käyttää yhtenäispatentin saamiseksi jo olemassa olevaa käännöstä, kuten käännöstä, joka on tehty kansallista voimaansaattamista varten maassa, joka ei osallistu UP-järjestelmään, tai käännöstä, joka on tehty muuta maata varten. Tällöin yhtenäispatentin liittyvästä käännöksestä ei välttämättä synny lainkaan kustannuksia, tai ne voivat olla vain pienet lisäkustannukset.

PK-yrityksille, voittoa tuottamattomille yhteisöille, yliopistoille, julkisille tutkimuslaitoksille ja henkilöhakijoille on käytettävissä kompensaatiojärjestelmä, joka kattaa käännöksestä aiheutuvia kustannuksia 500 euroon saakka. Tämän kompensaation saamiseksi hakijalla on oltava asuinpaikka tai kotipaikka EU-jäsenvaltiossa ja eurooppapatenttihakemus on oltava tehty jonkin EU-maan virallisella kielellä, joka on muu kuin englanti, ranska tai saksa.

Edut ja haitat

Yhtenäispatenttiin ja yhteiseen patenttituomioistuimeen, jolla on yksinomainen toimivalta yhtenäispatentteihin liittyvissä loukkaus- ja mitättömäksijulistuskäsittelyissä, liittyy useita mahdollisia etuja ja haittoja.

Vaikka yhtenäispatentteihin liittyvät kustannukset näyttävät pintapuolisesti olevan edullisemmat verrattuna suureen joukkoon kansallisia patentteja, todellista tilannetta on harkittava huolellisesti ottaen huomioon, että yhtenäispatenttien vuosimaksut ovat vähemmän joustavia ja todennäköisesti yksittäisiä kansallisia patentteja jätettäisiin myöhemmin raukemaan, kun niiden vuosimaksut kasvavat jyrkästi.

Yhteinen patenttituomioistuin on yksi ainoa foorumi, jossa käsitellään yhtenäispatenttiin liittyviä täytäntöönpano- ja kumoamistoimenpiteitä ja päätetään viime kädessä patentin vaikutuksesta kaikissa maissa, jotka yhtenäispatentti kattaa. Tämä yksi ainoa foorumi voi auttaa välttämään rinnakkaisia riitakäsittelyjä useissa EU:n suurimmista jäsenvaltioista ja näin ollen välttämään näihin rinnakkaisiin riitakäsittelyihin liittyviä moninkertaisia kustannuksia. Vaikka patentin toimeenpano ja kumoaminen onkin keskitetty yhteiseen patenttituomioistuimeen, siellä tapahtuvan oikeuskäsittelyn kustannukset voivat hyvinkin olla suuremmat kuin missään yksittäisessä kansallisessa tuomioistuimessa. Lisäksi myönnetyn patentin kumoaminen keskitetysti on haltijalle merkittävä riski.

Lopuksi mainittakoon, että ainakin tuomioistuimen toiminnan vasta käynnistyessä yhdistettyä patenttituomioistuinta ei ole vielä kokeiltu käytännössä, joten oikeuskäsittelyjen tulokset voivat olla ennalta arvaamattomia. Joka tapauksessa yhdistetty patenttituomioistuin houkuttelee monia hyvin päteviä teknisiä tuomareita ja tarjoaa suhteellisen nopean käsittelyn, mikä ajan mittaan johtanee yhdenmukaisuuteen ja pienempään epävarmuuteen.

Ota yhteyttä

Nielsen_500px

Michael

Nielsen

Julin_300px

Suvi

Julin

Antti-Leinonen_neliö

Antti

Leinonen

Ajankohtaista

Berggren_blogikuva_Ratkaisu (002)
25.09.2023 | Antti Leinonen
UP/UPC-tilastot – mitä niistä voidaan päätellä?

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) toimittua muutamia kuukausia, voidaan katsoa ensimmäisiä tilastoja ja arvioida, miten uusi järjestelmä tulee muuttamaan toimintaympäristöä Euroopassa. Lukujen perusteella vaikuttaa siltä, että patentinhaltijoiden ei tarvitse olla kovin huolissaan keskitetyn mitätöinnin riskistä.

Berggren_UPC-header_1 (002)
17.10.2022 | Michael Nielsen
Uuden yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomalaisten yritysten on entistä tärkeämpää osallistua aktiivisesti patenttijärjestelmään

Uusi yhtenäispatenttijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toiminnanvapauteen niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhtenäispatenttijärjestelmän käyttöönoton myötä Suomessa tulee olemaan voimassa paljon nykyistä enemmän erityisesti ulkomaalaisomistuksessa olevia patentteja.

Berggren_blogikuva_yleinen_3
18.03.2022 | Michael Nielsen
Epäsuhtainen oikeuksien sammuminen jatkuu Ison-Britannian ylläpitäessä Brexitin jälkeistä, ETA:n laajuista teollis- ja tekijänoikeuksien sammumista

Brexitin jälkeen Iso-Britannia jätti sekä EU:n sisämarkkinat että Euroopan talousalueen (ETA) markkinat. Tämä tarjosi Isolle-Britannialle tilaisuuden muuttaa teollis- ja tekijänoikeuksien sammumismenettelyään.