Skip to main content
Blogi

EU:lta parannuksia kuluttajansuojaan – tiedä keneltä ostat verkosta ja miten tietojasi kerätään

9.9.2021

Sisällysluettelo
  Paula Sailas

  Lakimiehenä työskentelyn lisäksi neuvon asiakkaitamme heidän rekisteröinti-, sopimus- ja riita-asioissa, erityisesti liittyen tavaramerkkeihin, tekijänoikeuteen, mallioikeuksiin ja verkkotunnusasioihin. Olen aktiivisesti mukana useiden IPR-alan järjestöjen toiminnassa, ja esiintynyt useissa alaan liittyvissä julkaisuissa sekä osallistunut tapahtumiin sekä Suomessa että ulkomailla. Olen ollut mukana kansainvälisten järjestöjen kuten INTA:n ja FICPI:n toiminnassa yli kymmenen vuoden ajan.

  EU:n komissio hyväksyi 11. huhtikuuta 2018 ”Kuluttajat vahvempaan asemaan” -aloitteen, jonka tavoitteena on ollut EU:n kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon tehostaminen ja voimassa olevan sääntelyn selkeyttäminen. Sähköisen kaupankäynnin, digitaalisen sisällön ja palvelujen käytön lisääntyminen sekä näihin liittyvä läpinäkyvyyden heikkeneminen oli luonut tarpeen nykyaikaistaa ja yhtenäistää tällä hetkellä hajanaista säännöstelyä. Kuluttajien tulee esimerkiksi tietää, keneltä he ostavat verkosta ja miten hakutulosten tiedot on kerätty.

  Aloitteen seurauksena Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 27. marraskuuta 2019 niin kutsutun EU:n Omnibus-direktiivin, joka on pantava täytäntöön 28. marraskuuta 2021 mennessä kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Direktiiviin perustuvien säännösten soveltaminen alkaa jäsenvaltioissa 28. toukokuuta 2022 alkaen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ​​että monet EU:n jäsenvaltiot eivät ole vielä ottaneet suurempia askeleita täytäntöönpanoa kohti. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, ​​että vaikka muutoksia jäsenvaltioiden kansallisiin lakeihin voidaan yleisesti katsoen pitää tärkeinä, ovat ne kaikkiaan melko vähäisiä. EU:n kuluttajansuojaa koskevat säännöt ovat nyt jo maailman tiukimpien joukossa.

  Direktiivillä muutetaan neljää voimassa olevaa EU:n kuluttajansuojadirektiiviä.[1] Direktiivissä säädetään muun muassa yksityiskohtaisemmat seuraamukset direktiivien rikkomisesta, parannetaan kuluttajien käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistetaan säännösten puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Nykyiset seuraamuksia koskevat kansalliset lait eroavat edelleen merkittävästi eri puolilla unionia. Kansallisissa lainsäädännöissä on myös aukkoja unionin sisäisistä rikkomuksista aiheutuvissa tehokkaissa ja oikeasuhtaisissa seuraamuksissa, riittämättömissä yksittäisissä oikeussuojakeinoissa kuluttajille, jotka ovat kärsineet vahinkoa lakien rikkomisesta sekä puutteita kieltokannemenettelyissä. Elinkeinonharjoittajien mahdollisuudet toimia sisämarkkinoilla ovat kuitenkin myös turvattava.

  Tiivistettynä EU:n Omnibus-direktiivillä tähdätään seuraaviin parannuksiin kuluttajansuojaan:

  • Tehokkaammat, oikeasuhtaisemmat ja varoittavammat seuraamukset elinkeinonharjoittajille laajoista rajat ylittävistä rikkomuksista, kuten GDPR:n rikkomisesta.
  • Kuluttajien oikeus yksilöllisiin oikeussuojakeinoihin, jos epärehellinen kilpailu, kuten aggressiivinen markkinointi, vahingoittaa heitä.
  • Kuluttajille enemmän läpinäkyvyyttä tavaroiden alkuperään ja elinkeinonharjoittajiin liittyen verkkomyyntialustoilla.
  • Verkkohakujen läpinäkyvyys: Kuluttajat odottavat "luonnollisia" tai "orgaanisia" hakutuloksia osuvuuden eivätkä kolmansien osapuolten maksujen perusteella.
  • Kuluttajien henkilötietojen suojan laajentaminen digitaalisissa palveluissa, kuten pilvitallennustilassa, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitileissä.
  • Elinkeinonharjoittajille enemmän joustavuutta valita sopivin viestintätapa kuluttajien kanssa.
  • Selvennetään jäsenvaltioiden vapautta hyväksyä sääntöjä elinkeinonharjoittajan toimipaikan ulkopuolella tapahtuvan myynnin muodoista ja näkökohdista.
  • Selvennetään ”kaksoislaatuisten” tuotteiden harhaanjohtavaa markkinointia koskevia sääntöjä. Samoja tuotteita, kuten samoja juomia, joissa on kuitenkin eri mehupitoisuus tai samoja tuotteita, joissa on kuitenkin eri prosenttimäärä rasvaa, ei saa myydä eri maissa samoilla tuoteselosteilla.

  Yksi komission suurimmista huolenaiheista oli, että EU:n kuluttajansuojalainsäädännön tehokkuus on vaarantunut sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien tietämättömyyden takia. Lisäksi oli huomattu, että olemassa olevia muutoksenhakukeinoja olisi voitu hyödyntää useammin. Nykyinen asetus ei koske verkkokauppaa, mutta yllä esitetyt parannukset toivottavasti auttavat sekä elinkeinonharjoittajia että kuluttajia navigoimaan paremmin myös digitaalisessa maailmassa.

  [1] https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en 6.9.2021.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.