Skip to main content
Blogi

PATENTTIJURIDIIKKAA PINTAA SYVEMMÄLTÄ – ENTÄ JOS MYÖNNETTYÄ PATENTTIA ON SYYTÄ RAJOITTAA?

2.2.2019

Sisällysluettelo
  Suvi Julin

  Työskentelen Berggrenillä IPR:iin ja sopimuksiin erikoistuneena lakimiehenä, patenttiasiamiehenä sekä eurooppatavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehenä.

  Aina silloin tällöin tulee vastaan tilanne, jossa patentin haltija joutuu rajoittamaan jo myönnettyä patenttia. Maailma on täynnä erilaisia teknisiä ratkaisuja, ja vaikka patenttiviranomainen parhaansa mukaan pyrkii tutkimaan patenttihakemuksen uutuuden ja keksinnöllisyyden hakemusprosessin aikana, ei kaikkia mahdollisesti relevantteja julkaisuja välttämättä saada esille. Patentti voi siis tulla myönnetyksi sellaisessa muodossa, jossa myöntämiselle tosiasiassa olikin olemassa este.

  Milloin patenttia voi rajoittaa?

  Ensimmäisen kerran rajoittaminen voi tulla vastaan, jos patenttia vastaan tehdään väite ja väitekäsittelyn tai sitä seuranneen valituksen takia patenttia on rajoitettava, jotta patentti pysyy voimassa. Patenttivaatimuksia on siis rajoitettava koskemaan uutta ja keksinnöllistä piirrettä, joka ei ole tunnettu esiin tulleista julkaisuista. Patentin haltija voi myös itse myöhemmin tulla tietoiseksi sellaisesta julkaisusta tai ratkaisusta, jonka vuoksi haltijan on perusteltua itse vapaaehtoisesti rajoittaa patenttiaan. Lisäksi patenttia voidaan joutua rajoittamaan tilanteessa, jossa patenttiin kohdistuu mitätöimiskanne tuomioistuimessa.

  Väitekäsittelyn yhteydessä rajoittamisessa ja patentin haltijan vapaaehtoisessa, ilman yhteyttä patentin mitätöimiskanteeseen tapahtuvassa rajoittamisessa noudatetaan patentin myöntäneen viraston menettelyjä ja kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä. Suomessa suomalaisten patenttien osalta viranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), ja Suomessa sovelletaan patenttilakia sekä Euroopan patenttisopimusta (EPC). Eurooppapatentteja taas käsittelee pääasiassa Euroopan patenttivirasto (EPO) ja sovellettavana on EPC.

  Patentin rajoittamisesta Suomessa suomalaisten patenttien ja Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien osalta säädetään patenttilaissa myös silloin, kun kyse on rajoittamisesta jo vireillä olevan oikeudenkäyntiasian yhteydessä eli patenttia vastaan on nostettu kanne patentin mitätöimiseksi. EPO tai PRH ei ota patentin rajoittamispyyntöä erikseen tutkittavaksi, jos patenttia koskeva väitekäsittely on kesken tai tuomioistuimessa on vireillä patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne. Jos taas patenttia vastaan tehdään väite tai nostetaan kanne patentin julistamisesta mitättömäksi sen jälkeen, kun rajoittamista on pyydetty, mutta ennen kuin rajoittamista koskeva päätös tulee lainvoimaiseksi, patenttiviranomainen lopettaa rajoittamismenettelyn.

  Rajoittaminen tuomioistuimessa

  Jos patenttia vastaan on jo nostettu mitätöimiskanne tuomioistuimessa, on rajoittamisen tarve arvioitava huolellisesti, koska rajoittaminen vaikuttaa kaikkeen patentin myöhempään käyttöön ja myös prosessin kulkuun tuomioistuimessa. Tällöinkin patentin haltija voi vielä kanteen käsittelyn yhteydessä pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia. Rajoittamista koskeva perusteltu pyyntö on tehtävä ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn.

  Rajoittamista koskeva kysymys ratkaistaan erikseen ennen patentin mitättömäksi julistamista koskevan asian käsittelyn jatkamista, ja asiassa voidaan järjestää myös pääkäsittely. Jos tuomioistuin hyväksyy rajoittamispyynnön, näin rajoitettu patentti on jatkokäsittelyn perustana. Muutosta rajoittamispyyntöä koskevaan päätökseen voi hakea vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen osalta annetun tuomion yhteydessä. Siten patentin rajoittaminen vaatii tällöin aivan erityistä pohdintaa koko vireillä olevan asian kannalta.

  Rajoittamisen edellytykset

  Rajoittamisen on aina täytettävä patenttilaissa säädetyt edellytykset riippumatta siitä, tehdäänkö rajoitus väitekäsittelyn aikana, muutoin vapaaehtoisesti tai tuomioistuimessa. Rajoittamispyynnön mukaisten muutettujen patenttivaatimusten on täytettävä Suomen patenttilain mukaan seuraavat ehdot:
  1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
  2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
  3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

  Rajoittaminen vaatii harkintaa

  Jos patenttiviranomainen tai tuomioistuin katsoo, ettei rajoittamispyynnön hyväksymiselle ole estettä, patentti tulee rajoittaa pyynnön mukaisesti. Lainvoiman saanut päätös patentin rajoittamisesta on voimassa patenttihakemuksen tekemispäivästä alkaen (siis takautuvasti), eikä rajoittamispyyntöä voi enää peruuttaa, kun rajoittamisen hyväksymistä koskeva lopullinen päätös on tehty.

  Patentin rajoittamiseen liittyykin siis paljon strategisia kysymyksiä, ja on huomioitava, miten patenttia aiotaan tulevaisuudessa kenties käyttää. Patenttiasiamiehen ja patenttijuridiikkaan erikoistuneen lakimiehen kanssa kannattaakin käydä lähtökohdat huolellisesti läpi ennen rajoittamispyynnön esittämistä.

  Tule mukaan Jukka Kantasen Patentoinnin edellytykset webinaariin 3.12.2019. Webinaarissa kerromme mm. mitä tulee pitää mielessä, kun päätöksiä keksinnön patentoinnista tehdään.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.