Skip to main content
Blogi

Työryhmä ehdottaa kaikkiin työntekijöiden kilpailukieltoehtoihin minimikorvauksia

7.9.2020

Sisällysluettelo
  Marianne Hollands

  Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on ehdottanut kilpailukieltosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että jatkossa työnantajien tulisi maksaa työntekijöille kaikista kilpailukieltosopimuksista prosenttiperusteinen korvaus rajoitusajan kuluessa, työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin. Lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavaksi myös siten, että työnantaja voisi työsuhteen aikana yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltosopimuksen. Muutosten on määrä koskea myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia.

  Taustaa

  Työsopimuslain ja merityösopimuslain mukaan kilpailukieltoehdolla voidaan erityisen painavasta syystä rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailevaa toimintaa harjoittavan työnantajan kanssa sekä rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Tällä hetkellä rajoitusaika voi olla enintään kuusi kuukautta tai jos työntekijälle maksetaan kohtuullinen korvaus, enintään vuosi.

  Työ- ja elinkeinoministeriö asetti marraskuussa 2019 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan laajennettua korvausvelvollisuutta kilpailukieltoehtoihin. Työryhmän mietinnön mukaan kilpailukieltosopimusten käyttö on lisääntynyt ja yleistynyt. Ehtoja käytetään yleisesti myös tilanteissa, joissa ei ole lain edellyttämää erityisen painavaa syytä kilpailukiellolle. Ehdotetuilla muutoksilla onkin tarkoitus tehokkaammin ehkäistä lainvastaisten kilpailukieltoehtojen käyttöä ja edistää työmarkkinoiden dynaamisuutta ja positiivista työllisyyskehitystä. Työryhmän luonnos lakimuutoksista siirtyi lausuntokierrokselle huhtikuussa 2020 ja se on määrä esitellä valtioneuvostolle viikolla 39/2020. 

  Mikä muuttuu?

  1. Korvausvelvollisuuden ulottaminen kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin riippumatta kilpailukiellon kestosta

  Nykylainsäädännön mukaan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta liittyy vain sellaisiin kilpailukieltosopimuksiin, joissa sovitaan yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta. Ehdotetulla lakimuutoksella korvausvelvollisuus halutaan ulottaa koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia riippumatta kilpailukiellon kestosta.

  2. Korvauksille lakisääteinen minimimäärä

  Lakiehdotuksessa esitetään velvollisuutta maksaa suoraan lain nojalla työntekijälle tietty lakisääteinen prosenttiperusteinen minimikorvaus rajoitusajalta.

  Ehdotuksen mukaan enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta työnantajan olisi maksettava korvaus, joka vastaisi vähintään 40 prosenttia työntekijän palkasta rajoitusajan pituiselta ajalta laskettuna. Yli kuuden kuukauden rajoitusajalta korvauksen olisi vastattava vähintään 60 prosenttia palkasta.

  Muutoksen tavoitteena on kannustaa työnantajia käyttämään lyhyempiä kilpailukieltosopimuksia. Kilpailukieltojen vaikutukset työntekijöihin vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten yhteisen korvauksen tason määrittäminen poistaisi tarpeen selvittää kussakin yksittäistapauksessa todellisuudessa aiheutuvat vahingot.

  3. Maksuajankohdan määrittäminen

  Työryhmän mietinnön mukaan korvauksen maksamisajankohdasta tulisi säätää maksamiseen liittyvien epäselvien ja riitaisten tilanteiden välttämiseksi. Ehdotuksen mukaan korvaus tulisi maksaa rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin. Maksamisesta voitaisiin sopia toisin ainoastaan työntekijän irtisanouduttua.

  4. Työnantajan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus yksipuolisesti

  Kilpailukieltosopimus voidaan solmia ainoastaan erityisen painavasta syystä, jonka tulee olla voimassa myös sopimukseen vedottaessa. Olosuhteet voivat kuitenkin muuttua työsuhteen aikana siten, ettei erityisen painavaa syytä enää ole. Osapuolet voivat edelleen sopia keskenään kilpailukieltosopimuksen päättämisestä tai lakkaamisesta työsuhteen aikana. Työryhmä on lisäksi ehdottanut työnantajalle yksipuolista oikeutta irtisanoa kilpailukieltosopimus. Mietinnön mukaan irtisanomisoikeus voisi osaltaan vähentää perusteettomia kilpailukieltosopimuksia ja niistä aiheutuvia haittoja.

  Ehdotetun säännöksen mukaan työnantaja voisi olosuhteiden muuttuessa työsuhteen aikana yksipuolisesti irtisanoa kilpailukieltosopimus vähintään rajoitusajan pituista irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisajan päätyttyä kummankin osapuolen velvoitteet koskien kilpailukieltoa lakkaisivat. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan olisi enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. Osapuolet voisivat sopia vähintään rajoitusajan pituisesta irtisanomisajasta kilpailukieltosopimuksessa. Lyhyemmästä irtisanomisajasta voitaisiin sopia ainoastaan työntekijän irtisanouduttua.

  5. Muutokset koskisivat myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia

  Muutokset on määrä tehdä työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1.1.2021 alkaen. Merkittävää on, että uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

  Uutta sääntelyä ei ole tarkoitus soveltaa niihin yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksiin, joissa sovittu kohtuullinen korvaus on maksettu tai sen maksaminen on aloitettu ennen ehdotettavan lain voimaantuloa. Voimaantulosäännöksissä on myös tarkoitus säätää työnantajan oikeudesta irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus siirtymäajan päättymiseen mennessä ilman irtisanomisaikaa. Korvausvelvollisuus tulisi siten koskemaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyä kilpailukieltosopimusta, jollei työnantaja irtisano kilpailukieltosopimusta ennen siirtymäajan päättymistä.

  Miten muutokseen tulisi varautua?

  Merkittävin ehdotettava muutos on se, että jatkossa kaikista kilpailukieltosopimuksista jouduttaisiin maksamaan työntekijälle vähintään tietty prosenttiperusteinen korvaus. Huomattavaa on, että tämä velvollisuus koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia, mikäli työnantaja ei irtisano kilpailukieltosopimusta ennen vuoden siirtymäajan päättymistä.

  Tee ainakin nämä toimenpiteet:

  -Tarkastele uudelleen kaikki jo solmitut kilpailukieltosopimukset ennen lain voimaantuloa ja tarvittaessa neuvottele kilpailukieltosopimusten pituudet uudelleen sekä irtisano turhat sopimukset.
  -Harkitse salassapitoehtojen laajempaa käyttämistä kilpailukieltoehdon sijasta ja tarkista salassapitovelvollisuuksien voimassaoloajat.


  Linkkejä

  Lisää tietoja löydät TEM:n hankesivulta

  Luonnos 7.4.2020 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.