Skip to main content
Asiakastarina

Immateriaalioikeuksien huolellinen suojaaminen on huipputeknologian startup-yritykselle välttämättömyys

6.5.2024

Sisällysluettelo
  Liquid Sun

  Liquid Sunilla työskentelemme vihreän energian ratkaisujen ja fossiilittomien kemikaalien mullistamisen eturintamassa, ajatuksena, että fossiilivapaa tulevaisuus on välttämättömyys – ei vaihtoehto. Liquid Sun -teknologia on saanut inspiraationsa luonnon omasta hiilen kierrosta, käyttäen haitallista CO₂:ta uuden elämän ja kemikaalien rakennuspalikkana. Teknologiamme tieteelliset juuret ovat maailman johtavassa tekoaineiden fotosynteesiin liittyvässä tutkimuksessa Stanfordin yliopistossa ja Tampereen yliopistossa, joissa jotkut tieteellisistä huippuosaajistamme ovat aikaisemmin työskennelleet.

  Nettisivut

  Liquid Sun on startup-yritys, joka kehittää tulevaisuuden teknologioita, joilla CO2 päästöt muutetaan fossiilivapaiksi e-polttoaineiksi. Teknologia perustuu matalan lämpötilan elektrolyysiin ja katalyyttiratkaisuihin, joilla CO2 pelkistetään esimerkiksi vihreäksi hiilimonoksidiksi. Tätä käytetään muun muassa SAF:in, eli vihreän lentopolttoaineen valmistuksessa raaka-aineena.  Näiden e-polttoaineiden kehittäminen ja kaupallistaminen on merkittävä keino ilmastonmuutoksen torjumisessa.

  Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, jota vapautuu ilmakehään fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja jolla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutokseen. Sen keräämisellä ja muuntamisella uusiutuvien energianlähteiden rakennusaineeksi on näin ollen erityisen valoisat näkymät. Etuna on, että näin toteutetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi edellytettyjä päästövaatimuksia käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä.

  Kahden maailman välissä

  Liquid Sunin juuret ovat syvällä yliopistomaailman tieteellisessä tutkimuksessa. Muutama vuosi sitten käynnistyi Business Finlandin rahoittama esikaupallistamishanke, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja hyödyntää yliopistolla syntyvien tieteellisten innovaatioiden kaupallista potentiaalia. Tästä hankkeesta Liquid Sun eriytyi nykyiseksi startup-yritykseksi.

  Yhteys yliopistoon on edelleen olemassa. Osa yrityksen henkilökunnasta oli aiemmin Tampereen yliopistolla tutkijoina kehittämässä juuri sitä tekniikkaa, jota lähdettiin sittemmin startup-yrityksen puitteissa kaupallistamaan.

  Yksi heistä on Pasi Keinänen, Liquid Sunin toimitusjohtaja ja yksi perustajaosakkaista. Hän kertoo, että yrityksen toimitilat ovat Tampereen yliopiston vieressä ja yhteistyöhön kuuluu mm. analyysilaitteiston vuokrausta. Laitteet ovat miljoonien arvoisia, joten niiden hankinta ei ole Liquid Sunille teknologian kaupallistamisen alkuvaiheessa ajankohtaista. Varsinaista tutkimuksellista yhteistyötä ei Keinäsen mukaan ole toistaiseksi käynnissä. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu kuitenkin nykyistä laajempi molempia osapuolia hyödyttävä toiminta.

  Berggren-Liquid-Sun-4
  Pasi Keinänen, Liquid Sun toimitusjohtaja

  - Ajatuksena on, että jatkossa tullaan esimerkiksi rahoittamaan opinnäytetöitä ja ehkä hankkimaan isompia kokonaisuuksia yliopistolta. Mutta tässä vaiheessa tehdään vielä kaikki itse.

  Esikaupallistamishankkeen etuja on ollut se, että Liquid Sunin teknologia on saatu siirrettyä varsin kypsänä kaupallistettavaksi. Keinänen toteaa, että jo yliopistolla tehdyn työn ansiosta konsepti saatiin vietyä varsin pitkälle ennen varsinaisen yrityksen perustamista.

  - Yliopistolla tekemämme asiat valmistelivat yrityksen nopeaa etenemistä. Ilman sitä olisimme varmaankin vielä aika alkuvaiheessa. Olemme edenneet hyvin nopeasti tuotteistamiseen, ja tällä hetkellä puhutaan jo ensimmäisten pilottilaitosten suunnittelusta. Meillä on Pohjois-Suomessa ensimmäinen asiakas, joka on kiinnostunut integroimaan tällaista tekniikkaa omiin järjestelmiinsä. Siinä mielessä olemme edenneet hyvinkin nopeasti.

  Huolellinen patentointi turvaa toimintavapauden

  Berggren on täyden palvelun kansainvälinen IPR-talo, eli immateriaalioikeuksien suojaukseen ja hyödyntämiseen erikoistunut lakitoimisto. Patenttiasiat ovat etenkin korkean teknologian startup-yritykselle todella keskeisiä. Maailmalla toimii vain muutama yritys, jotka kehittävät Liquid Sunin kanssa vastaavaa teknologiaa. Markkina on siten vasta muotoutumassa, joten tilaa elektrolyysereihin liittyvien ratkaisujen patentoimiseen on runsaasti tarjolla.

  Tällaisilla vasta kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten on tärkeää osoittaa oma toimintavapautensa, jotta yritys olisi rahoittajien silmissä houkutteleva sijoituskohde. Se onnistuu nimenomaan patenteilla, joilla turvataan kielto-oikeus liikeidean kannalta olennaisille innovaatioille.

  Patentteihin liittyy useita huomioitavia näkökohtia, joissa on hyvä turvautua patenttiasioihin erikoistuneiden ammattilaisten apuun. Ensinnäkin on tunnistettava ja valikoitava, mitä yrityksen kehittämiä ratkaisuja kannattaa patentoida. Kun tiedetään, mitkä innovaation palaset ovat erityisen merkityksellisiä toimintavapauden turvaamiseksi, saadaan patentoinnista mahdollisimman tehokasta. Valmiita patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia, jotka ovat nimenomaan yrityksen liikeidealle tärkeitä, kelpaa esitellä sijoittajille.

  Toisekseen patenttihakemusten laatiminen on oma lajinsa, jossa lakiteknisten sanamuotojen täsmällisyys vaatii näkemyksellistä asiantuntemusta. Patenttitoimiston apu on siinä olennaista. Keinänen muistelee erästäkin tapausta, jossa patenttihakemuksia tehtiin ilman Berggrenin kaltaisen IPR-talon tukea.

  Berggren-Liquid-Sun-2

  - Olin joskus yrityksessä, jossa asiaa yritettiin itse hoitaa. Saimme patentteja jopa myöntöön asti, mutta sijoittajat huomasivat ne välittömästi amatöörien tekemiksi ja tiesivät, etteivät ne suojaa sillä tavalla kuin ehkä oletimme. Berggren on asiantuntijaorganisaatio siinä, miten patentteja kirjoitetaan ja käsitellään. Talonkin voi rakentaa halutessaan itse, mutta harvemmin siitä ihan täydellinen tulee.

  Sisäisen selvityksen kautta Berggrenin pakeille

  Liquid Sunilla patenttihakemukset alkavat yrityksen sisäisestä prosessista, jossa kerätään ideoita erilaisten teknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Yritys tekee aluksi oman selvityksensä siitä, onko kyseisiä ideoita jo patentoitu ja mitä osia niistä kannattaisi mahdollisesti patentoida. Sen jälkeen Berggren otetaan prosessiin mukaan.

  - Kerromme ideoistamme Berggrenille, jonka asiantuntijat tekevät niistä oman selvityksensä ja käyvät mahdolliset esteet läpi. Jos esteitä löytyy, ne käydään läpi ja katsotaan, missä se tila mahdollisesti tällaisen patentin jättämiseen on.

  Alkuperäinen idea saattaa Berggrenin suurennuslasin alla laajentua hyvinkin merkittävästi. Siitä voi löytyä useitakin patentoitavia kohtia, jolloin yksittäisestä ideasta voi kehkeytyä kokonainen patenttihakemusten sarja. Hakemusten muotoilussa niiden laatimiseen vihkiytyneiden asiantuntijoiden osaaminen on tärkeä valtti.

  - Berggrenissä on hyvää myös se, että sieltä saadaan tähän patenttihakemusten laatimiseen tosi paljon apua. Meidänkin kehittäjämme ovat tiedetaustaisia ja ovat tottuneet kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleita, mutta patenttihakemushan on ensisijaisesti lakitekninen dokumentti. Vaatii ihan omanlaistaan osaamista kirjoittaa se innovaatio tällaiseen lakitekniseen muotoon, jotta se suojaa mahdollisimman paljon ja hyvin.

  Oikein valitut reitit tasoittavat pitkää matkaa

  Tällä hetkellä Liquid Sunilla on vireillä kolme patenttihakemusta. Patenttiprosessit ovat varsin pitkiä, sillä voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmen ennen kuin patenttihakemuksesta saa päätöksen. Ajallisten näkökohtien vuoksi on tärkeää miettiä, missä määrin mikäkin patentti tulisi vaikuttamaan yrityksen liiketoimintaan.

  Patenttihakemuksia voidaan periaatteessa muotoilla siten, että hakemus menee joka tapauksessa läpi. Jos patentit eivät kuitenkaan riittävästi suojaa yrityksen perustana olevia innovaatioita, se maksaa kallisarvoista aikaa Liquid Sunin tapaiselle startup-yritykselle, joka on vielä hakemassa jalansijaansa kehittyvillä markkinoilla. Berggrenin luotettavan näkemyksen ansiosta patenttihakemukset tähtäävät täsmällisesti yrityksen liiketoimintaa tukeviin ja turvaaviin patentteihin.

  - Kyse on aina sellaisesta tapauskohtaisesta harkinnasta, että kuinka laaja tai suppea siitä hakemuksesta tehdään, Keinänen huomauttaa.

  Räätälöityä palvelua

  Keinäsellä on varsin pitkä oma kokemus patenteista. Hänkin on silti vaikuttunut siitä, millaisella varmuudella Berggren yrityksen patenttiasioita hoitaa. Se on ollut hänen mielestään myös hyvää oppia yrityksessä kaikille niille, jotka eivät ole patenttiseikkoihin aiemmin juuri perehtyneet.

  - He oppivat tosi paljon siitä, miten asioita käytännössä tehdään. On eri asia lukea siitä, miten patentit toimivat, kuin varsinaisesti tehdä sitä ja oppia sitä kautta. Kyllä se asiantuntijuus tulee myöskin tällaisena koulutuksellisena elementtinä tähän meidän toimintaamme.

  Lisäksi Keinänen arvostaa Berggrenin yksilöllistä asiakaspalvelua. Yhteyshenkilöllä on tarvittavat taustatiedot Liquid Sunista ja sen patenttiasioista, jottei perusasioita tarvitse käydä läpi aina kun Berggreniin otetaan yhteyttä vaan asiat saadaan jouhevasti selvitettyä.

  - Meillä on siellä oma luottohenkilö. Jos tarvitaan jotain muuta asiantuntemusta, se delegoidaan Berggrenin sisällä. Tärkeää on se, että meillä on tällainen yksittäinen kontaktipiste, jottei tarvitse sitä alustusta käydä aina uudestaan läpi.

  Keinänen korostaa sitä, että Liquid Sunin toimiala huipputeknologian parissa edellyttää IPR-lakitoimistolta hyvinkin laajaa osaamista. Berggren on isona ja kokeneena toimijana siten yhteistyökumppaniksi selvä valinta.

  - Kyllä siihen tarvitaan iso organisaatio, jossa on kykyä arvioida asiaa monesta eri kulmasta. Totta kai yrityksiä on erilaisia, mutta jos puhutaan huipputeknologiasta, mitä mekin teemme, niin kyllä siellä pitää olla asiantuntemusta monesta eri suunnasta.

  Pysy ajan tasalla IP-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.