Skip to main content
Blogi

Lohkoketjut ja 3D-tulostus digitaalisen murroksen tekijöinä – myös immateriaali- ja sopimusoikeudessa

2.5.2018

Sisällysluettelo
  Sakari Värilä

  Luon arvoa ja energiaa, joskus uutta rytmiäkin, asiakkaideni liiketoimintaan erityisesti patenttien ja patentteihin liittyvien hankkeiden kautta mm. ohjelmistotekniikan, sähkötekniikan ja fysiikan osa-alueilla.

  Kuluneen vuosikymmenen eräinä keskeisinä teknologisina teemoina ovat vuodesta toiseen nousseet esiin sekä lohkoketjut (blockchain) että ainetta lisäävä valmistus eli 3D-tulostus. Näitä kahta teknologisen murroksen osatekijää on viime aikoina myös toistuvasti yritetty tuoda yhteen, mikä on melko tyypillinen ilmiö kulloinkin pinnalla olevista trendeistä puhuttaessa. Sinänsä digitaalisilla tietokannoilla ja fyysisten tuotteiden valmistuksella ei äkkiseltään tuntuisi olevan kovin paljon luonnollista, synergeettistä kontaktipintaa…vai onko sittenkin? Ja varsinkin: onko tällä mahdollisella yhteydellä vaikutuksia immateriaalioikeuksiin (IPR) ja sopimuskäytäntöihin?

  Lohkoketjut liittyvät olennaisesti digitaalisen tiedon hajautettuun, turvattuun tallentamiseen. 3D-tulostuksella taas viitataan erilaisiin ainetta lisääviin valmistusmenetelmiin, kuten FDM-pursotukseen (Fused Deposition Modelling), joissa virtuaalisen mallin perusteella tuotetaan lähdemateriaalista tai -materiaaleista, tyypillisesti muovista tai metallista, mallia vastaava fyysinen tuote.

  Perinteiset arvoketjut muuttuvat – mihin kaikkeen se vaikuttaa?

  Lohkoketjuilla viitataan siis teknologioihin, joissa digitaalinen data tallennetaan moninkertaisesti, hajautetusti ja todennettavasti useamman toimijan ylläpitämille palvelimille osissa, joita kutsutaan lohkoiksi. Kuhunkin lohkoon voidaan tallentaa yksi tai useampi transaktio, joka voi käytännössä sisältää mitä tahansa tietoa, kuten virtuaalivaluuttojen siirtoihin liittyvää tai muuta kirjanpitodataa, asiakirjan tai vaikkapa ns. älysopimusten tapauksessa ohjelmakoodia. Jokainen lohko linkitetään ketjun edelliseen lohkoon matemaattisen tiivistefunktion avulla, millä estetään tehokkaasti lohkojen myöhempi jälkiä jättämätön peukalointi. Lohko-/transaktiodata on toteutuksesta riippuen lisäksi usein varustettu aikaleimalla ja datan toimittajan allekirjoituksella. Lohkoon tallennettu data voi samaten olla salattua.

  3D-tulostuksen ympärille syntynyt ekosysteemi on niin ikään kompleksinen ja 3D-tulostuksen avulla valmistettavan tuotteen arvoketjut ovat hyvinkin monimuotoisia, monivaiheisia ja monesta toimijasta riippuvaisia. Arvoketjussa toimijoita voivat olla esimerkiksi virtuaalisen mallin suunnittelija, jakelija (vrt. alustatalouden mahdollisuudet), tulostuspalvelujen toimittaja, materiaalitoimittaja, tuotteen jakelija, loppukäyttäjä ja tarvittavien logistiikkapalveluiden tuottajat. 3D-tulostusteknologiat ovat muokanneet perinteisiä arvoketjuja, koska tuotteiden suunnittelu ja varsinainen valmistaminen on tullut useamman toimijan ja jopa loppukäyttäjien itsensä ulottuville ja tästä johtuen myös logistiset tarpeet ovat vähentyneet tai ainakin muuttuneet merkittävästi.

  Jos tuotteen suunnittelun, valmistamisen ja loppukäyttäjälle toimittamisen arvoketjua täydennetään tuotteen myöhemmillä vaiheilla sen käyttöön, huoltoon ja käytöstä poistoon liittyen, voidaan puhua tuotteen elinkaaresta. Kun tuotteen arvoketjuun tai elinkaareen liittyy mahdollisesti varsin monta vaihetta ja toimijaa, sen suunnitteluun, valmistamiseen, käyttöön ja käyttöturvallisuuteen, oikeudellisiin seikkoihin kuten IPR-oikeuksiin, huoltoon ja autenttisuuteen liittyvät tiedot sekä niiden oikea-aikaisuus ja oikeellisuus ovat toimivan, kestävän ekosysteemin kannalta kriittisessä roolissa. Konkreettisina pulmina voivat tulla kysymykseen esimerkiksi mallitiedostojen luvaton jakelu tai toimintakriittisten varaosien valtuuttamaton tuotanto epäselvissä olosuhteissa tai tuntemattomista materiaaleista.

  IPR-oikeuksista huolehtiminen on teknologioiden kehityksessä oleellista

  Lohkoketjuteknologian ja 3D-tulostuksen yhteyttä voidaan lähestyä käsitteellä ”digitaalinen säie”. Tällä tarkoitetaan tuotteen elinkaarta koskevan digitaalisen tiedon keräämistä ja tallentamista. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa digitaalisen säikeen muodostamisen 3D-tulostuksen kontekstissa alkaen tuotteen tilauksesta tai suunnittelusta ja päättyen esim. tuotteen käytöstä poistamiseen, sillä lohkoketjuun voidaan tallentaa tieto tietyn tuotteen tai tuotekappaleen elinkaaren kunkin vaiheen kustakin tapahtumasta luotettavasti lähes reaaliajassa. Tuotekohtaista tietoa voidaan integroida säikeeseen keskenään yhteensopivien, automatisoitujen tiedonsiirtorajapintojen ja tuotteen yksilöintitietojen avulla kokonaisvaltaisiksi elinkaarimalleiksi, joita eri tahot voivat hyödyntää eri tavoin. Hyödyntämistapoja voivat olla mm. valmistusvaiheen varhainen optimointi, kuten sopivien tulostusmateriaalien ja tulostustekniikoiden valitseminen jo olemassa olevan tuotekehitystiedon perusteella ja tuotekehityksen, kuten virtuaalisten mallien suunnittelun ohjaaminen säikeen tallentamaa tuotetestaustietoa hyödyntäen.

  Koska lohkoketjuun lisätty data ja sen lähde voidaan varmentaa, lohkoketjuteknologia tarjoaa lähtökohtaisesti hyvät tekniset valmiudet myös tuotteisiin liittyvien tekijän- ja teollisoikeudellisten aspektien rekisteröintiin, seurantaan ja valvontaan joko osana digitaalista säiettä tai erikseen; keneltä ja/tai mistä (esim. digitaalinen alusta) virtuaalimalli on peräisin, kuka vastasi tuotteen valmistuksesta, kenelle tuote toimitettiin tai kuka oli tilaaja, milloin mitäkin tapahtui jne.

  Toki vastaavaa tietoa voidaan kerätä ja tallentaa myös muiden tietojenhallintaratkaisujen avulla, mutta lohkoketjun hajautettu, monistettu, pysyväinen ja varmennettava luonne tekee siitä erityisen soveliaan vaihtoehdon digitaalisen säikeen ja etenkin oikeudellisten, kuten tuotevastuun tai IPR:n kannalta relevanttien tietojen tallentamiseksi. Tietysti IPR-oikeudet liittyvät lohkoketju- ja 3D-tulostusteknologioiden kehittämiseen muutoinkin kiinteästi; puhutaanhan uuden ajan alati jalostuvista innovaatioista, joita voidaan turvata esim. patenttien avulla.

  Näin ollen yhteenvetona voidaan sanoa, että luonteva, synerginen linkki lohkoketjujen, 3D-tulostuksen ja IPR:n välillä on kuin onkin löydettävissä.

  Berggrenin asiantuntijat ovat mukana teknologiamurroksen vauhdissa

  Olemme Berggrenillä panostaneet IPR- ja sopimusjuridisen osaamisen lisäksi myös monipuoliseen teknologiaymmärrykseen mm. lohkoketju- ja 3D-tulostusteknologioiden saralla. Autamme sinua mielellämme kehittämään liiketoimintaasi esim. tarvittavin sopimuksin, selvityksin ja suojaustoimenpitein, näitäkin teknologioita koskien tai sivuten. ”Paras tapa ennustaa tulevaisuus on luoda se” ja ”paras tapa ennustaa tulevaisuus on keksiä se” ovat molemmat maineikkaita sanontoja, jotka kehottavat vastaanottajaansa ottamaan aktiivisen roolin oman tulevaisuutensa luomisessa pelkän havainnoinnin tai puhtaasti reaktiivisen lähestymistavan sijaan. Me Berggrenillä haluamme aktiivisesti myötävaikuttaa menestykseesi nyt ja tulevaisuudessa keskellä käynnissä olevaa teknologiamurrosta.

  Aiheeseen liittyviä linkkejä:
  https://3dprint.com/209195/link3d-blockchain-integration
  https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/3d-opportunity/3d-printing-blockchain-in-manufacturing.html

  Kirjoittaja toimii Berggrenillä eurooppapatenttiasiamiehenä. Yhdessä kollegojensa kanssa Sakari muodostaa 3DP SIG-tiimin, joka huolehtii siitä, että Berggrenin asiakkaat pysyvät 3D-tulostuksen vauhdissa mukana. 3DP SIG-blogikirjoituksiin voit tutustua sivustollamme täällä.

  Pysy ajan tasalla IPR-uutisista

  Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi uusimmat artikkelit.